4 listopada 2016

Za pośrednictwem Inkubatora Przedsiębiorczości

Komercjalizacja pośrednia wyników prac badawczych i rozwojowych opiera się na założeniu, użycia własnych rezultatów prac badawczych do odrębnego podmiotu (istniejącej spółki lub nowo powołanej). Podmiotem tym jest zazwyczaj spółka kapitałowa, która otrzymuje prawa do wyników prac B+R w postaci wkładu niepieniężnego.

Wybór tej ścieżki komercjalizacji pośredniej pozwała stworzyć proces który umożliwia zdobyć inwestora bądź przedsiębiorcę, który wspiera proces komercjalizacji rezultatów prac badawczo rozwojowych.

Komercjalizacja bezpośrednia – sprzedaż i licencja

Jednym z najczęstszych i najbardziej podstawowych sposobów komercjalizacji bezpośredniej są:

  • sprzedaż rezultatów prac B+R,
  • udzielenie licencji na wykorzystanie rezultatów prac B+R.

Prawa własności intelektualnej są ściśle związane z wynikami prac badawczo-rozwojowych, w sposób podobny jak pozostałe wartości majątkowe, mogą stać się przedmiotem obrotu, co za tym idzie sprzedaży. Osoba sprzedająca w zamian za ustaloną cenę dokonuje transferu praw związanych z pracami badawczo-rozwojowymi, oraz także wszelakich ryzyk które wiążą się z procesem komercjalizacji.

Udzielając licencje na możliwość korzystania z wyników prac B+R, podmiot, który jest właścicielem praw tzw. licencjodawca otrzymuje przychody za pomocą opłat licencyjnych od podmiotu, który podjął się komercjalizacji tzw. licencjobiorca. Opłaty licencyjne są ustalone w sposób płatności jednorazowych, płatności okresowych bądź w oparciu o przychody podmiotu, który podjął się komercjalizacji prac B+R.